Menu

Privacy goed geregeld!

maak een afspraak >>

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

AVG-CARE is een handelsnaam van Geomatch Consultancy B.V., stationair opgericht op 27 november 2009 te Zeist. AVG-CARE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Email: hvd@avgcare.nl
Telefoon: + 31 317 617070

Activiteiten

De activiteiten van AVG-CARE zijn uitsluitend gericht op Business to Business. Onze klanten zijn bedrijven, overheden, verenigingen en stichtingen. Daarom verwerken wij géén bijzondere persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, hooguit indirecte persoonsgegeven, van klanten van onze opdrachtgevers, maar dan alleen als de opdrachtgever daarom heeft verzocht én die gegevens heeft verstrekt dan wel dat daar toestemming voor is gegeven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AVG-CARE verwerkt u gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u toestemming daarvoor heeft gegeven en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt per mail of via onze SSL-gecertificeerde website https://avgcare.nl.
Het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam met tussenvoegsel(s)
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijk GSM-nummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • Zakelijke adresgegevens
 • Zakelijke bankgegevens
 • Werkgerelateerde informatie

Wij voeren een actief beleid op het niet verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Indien wij het vermoeden hebben dat een van uw opgegeven zakelijke (persoons-)gegevens tevens u privégegevens zijn, zullen wij dat aan u vragen. Maar het is eveneens uw verantwoordelijk dit zelf aan te geven, zodat wij dan extra maatregelen kunnen nemen om uw gegevens te beschermen.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
AVG-CARE verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Het afhandelen van uw aanvragen en/of opdracht(en).
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolder, met uw toestemming.
 • Het verzenden en afhandelen van betaling(en).
 • Om goederen en diensten bij u te kunnen afleveren.
 • AVG-CARE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals het verwerken van uw gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst.

Wijze van gegevensverwerking

AVG-CARE heeft het proces van (persoons-)gegevensverwerking vereenvoudigd, gedigitaliseerd, functioneel gescheiden en gecentraliseerd bij één applicatie leverancier; Microsoft Office 365. De gegevensopslag door MS vindplaats binnen Europa en is daardoor GDPR / AVG compliant.
Alle post wordt gescand voor digitale verwerking en daarna vernietigd. Uw afgegeven visitekaartje
wordt centraal gearchiveerd, gegevens worden overgenomen in “outlook contacten” en vallen onder het bewaartermijnregiem. Lopende projectgegevens worden opgeslagen in MS OneDrive. Na projectafronding worden de projectgegevens ontdaan van documenten met persoonsinformatie van klanten van onze opdrachtgevers en vallen onder het bewaartermijn-regiem. Alleen “outlook agenda” synchroniseert met de smartphone agenda. Indien nodig worden alleen ‘persoonsnaam’, ‘bedrijfsnaam’, ‘telefoon vast en/of mobiel’ en ‘emailadres’ overgenomen van het visitekaartje in de app “contacten” van de smartphone. AVG-CARE en Geomatch bankieren volledig digitaal, uw wettelijke betaalgegevens zijn alleen opgenomen/bekend bij de betreffende bankinstelling(en) en toegankelijk via hun https://website. Factuurgegevens worden bij ontvangst gedigitaliseerd (papier wordt vernietigd) en aan het einde van ieder kwartaal volledig digitaal overgedragen aan Van Lienden en Kooistra Accountants voor fiscale verwerking.

Hardware en beveiliging

Als hardware worden gebruikt: smartphone, laptop met MFA, dual docking station, Ziggo modem en printer (MFP). Op kantoor is de hardware bekabeld aangesloten op het netwerk en beveiligd. Op kantoor wordt alleen bekabeld gewerkt. Buiten kantoor wordt gewerkt via WiFi met alleen een verbinding via de ‘persoonlijke hotspot’ van eigen smartphone. De afdruk- en scantaken van de MFD worden na afronding automatisch uit het geheugen gewist.

Bewaartermijn van u gegevens

AVG-CARE bewaart persoonsgegevens van derden niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Projectgegevens met persoonsgegevens ½ jaar na afronding van de opdracht;
 • Projectgegevens mét persoonsgegevens van u organisatie; maximaal 5 jaar;
 • Projectgegevens geanonimiseerd (zonder uw persoonsgegevens); maximaal 10 jaar;
 • Factuurgegevens en andere fiscale gegevens, de wettelijke bewaartermijn; maximaal 7 jaar;
 • Op ieder moment verwijderen wij op uw verzoek uw persoonsgegevens, indien zich daar de wet niet tegen verzet.

Delen van persoonsgegevens met derden

AVG-CARE verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (beperkte) verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Website en Cookies, die wij gebruiken

Als u geen gegevens achterlaat op onze website https://avgcare.nl kunnen wij u niet traceren. U IP-adres is geanonimiseerd door aanpassing van de trackingscode. AVG-CARE gebruikt wel functionele, en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. AVG-CARE gebruikt cookies voor uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voor het uitvoeren van analyses gebruiken wij Microsoft Clarity en Google Analytics. Met deze functionaliteit kunnen we het websitegebruik monitoren en verbeteringen doorvoeren om de onze vindbaarheid te vergroten.
U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.
Op deze website zijn geen cookies geplaatst door derden.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AVG-CARE en u heeft het recht op dataportabiliteit Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben over te dragen aan een ander of uzelf.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@geomatch.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, aanpassen, verwijderen of dataportabilteit door u is gedaan, zullen wij u bellen om het verzoek te verifiëren. Het kan zijn, door wettelijke bepalingen, dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dat het geval is, zullen wij u dat gemotiveerd laten weten. De afhandeling van uw verzoek duurt maximaal vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AVG-CARE neemt de bescherming van (persoons-)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@geomatch.nl.

Monitoring & wijzigingen

AVG-CARE monitort periodiek haar werkwijze en de bescherming van (persoons-)gegevens en treft dan – indien nodig – nieuwe en/of aanvullende maatregelen. Dat kan dan van tijd tot tijd en om andere uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen van deze privacyverklaring inhouden. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van AVG-CARE.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

versie 1.2

augustus 2022